Версия для слабовидящих

En | Ch

jtemplate.ru - free extensions for joomla

"Шүлэгүүд минии хүлэгүүд"

book21
Дондоков Ж.Б.

Шүлэгүүд минии хүлэгүүд. – Улан-Удэ: Изд-во БГСХА им. В.Р. Филиппова, 2014. – 157 с.

Түрүүшынгээ шүлэгүүдэйнгээ согсолбори уринаар һанагдаха нютагаархиндаа, сарюун һайхан түрэлнүүдтээ болон сугтаа һураһан анда нүхэдтээ, олон жэлдэ хамта хүдэлһэн багшанартаа ба хурса гуурһатандаа үнэн зүрхэнһөө зорюулнаб.